Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 Odstoupení od smlouvy ke stažení zde

KVD spol. s r. o

se sídlem: Hovězí 699,75601 Hovězí

identifikační číslo: IČO 47973196

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Ostravě, odd.C.vložka 5548 dne

14.1.1993 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Úvodní strana

1. Úvodní ustanovení

2. Uživatelský účet

3. Uzavření kupní smlouvy

4. Cena zboží a platební podmínky

5. Odstoupení od kupní smlouvy

6. Přeprava a dodání zboží

7. Odpovědnost za vady, záruka

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

9. Ochrana osobních údajů

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11. Doručování

12. Závěrečná ustanovení

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího KVD

spol. s r. o, se sídlem Hovězí 699, Hovězí, 75601, identifikační číslo: 47973196,

zápasné v OR u KS v Ostravě, odd. C, vložka 5548 dne 14.1.1993 (dále jen

„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti

smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní

smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je

prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese

http://www.prikryvky-obchod.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím

rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu

nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při

objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní

smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními

obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní

smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu

lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti

předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží

bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, nebo na základě registrace

kupujícího, dle jeho svobodného uvážení.

2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může

kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen

uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je

kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v

uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za

správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu

do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za

porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující

svůj uživatelský účet déle než tři (3) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší

své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný

nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a

softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a

softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je

informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně

tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty

nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně

daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v

platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto

ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za

individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s

balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním

zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží

doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží,

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“) a

3.4.4. povinnost akceptace obchodních podmínek.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno

zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na

možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do

objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat

objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za

správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu

potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou

v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství

zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o

dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí

objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou

poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu,

a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu

(včetně obchodních podmínek).

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání

kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na

dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,

náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od

základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy

může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.6742640207/0100, vedený

u společnosti Komerční banka. (dále jen „účet prodávajícího“);

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.248646104/0300, vedený

u společnosti ČSOB. (dále jen „účet prodávajícího“);

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Hovězí 699,75601

Hovězí

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady

spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně

jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto

není dotčeno ustanovení čl. 4.5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit

kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí

zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do  pěti (5) dnů od

uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě objednávky v kupní ceně 10 000,00 (desettisíc) Kč vč. DPH a vyšší

je požadována vždy platba předem, bezhotovostním převodem na účet

prodávajícího.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží

společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby

je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné

částky na účet prodávajícího. Zboží bude kupujícímu předáno až po připsání

příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k

dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny

ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského

zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze

vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými

právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě

kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z

přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení

ceny zboží a zašle jej v papírové podobě spolu se zbožím, nebo v elektronické

podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 4.9.1 Způsob doručení a platby

Dobírka – objednané zboží zaplatíte prostřednictvím dobírky při převzetí zásilky

pracovníkovi přepravních společností dle výběru. Balík obsahuje daňový doklad, který slouží

zároveň i jako dodací list.

Hotovost – platbu můžete zaplatit v hotovosti při osobním odběru v naši prodejně v KVD

spol. s r.o. Hovězí 699,756 01 Hovězí

Expediční náklady jsou 0 Kč

Bankovním převodem – možnost platby převodem z účtu na náš účet.

 Bankovním převodem – možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet

prodejce.

Číslo účtu je  248646104/0300 vedený u společnosti ČSOB.

Nebo na účet vedený u společnosti Komerční banka

č. ú. 6742640207/0100.

Jako variabilní symbol použijte číslo vaší faktury nebo objednávky.

Jakmile budou peníze připsány na náš účet, zásilku posíláme.

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to

ve smyslu platných ustanovení § 443 – 446 obch. z., resp. § 601 obch. z.

Zboží Vám  bude odesláno až po připsání platby na náš účet.

 (způsob dopravy a platby vyberete při dokončení objednávky)

 Česká pošta – Balík do ruky –  dodání zásilky následující den po dni podání. Balík

bude doručen na uvedenou adresu v běžných doručovacích hodinách České pošty. V

případě, že nebudete na uvedené adrese, je Vám vloženo do Vaši poštovní schránky

oznámení o doručení. Zásilka se ukládá na Vaši poště po dobu 7 dnů.

Expediční max. náklady na objednávku 220,- Kč s DPH 21%

Česká pošta – Balík na poštu – Balík Na poštu je nová služba České pošty, která Vám přináší

možnost, zvolit si pobočku, na které bude Vaše zásilka připravena k vyzvednutí již následující

pracovní den po podání, v předvánočním čase počítejte s delším dodáním. O připravenosti

Vaší zásilky k vyzvednutí Vás budeme informovat prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Expediční max. náklady na objednávku 200,- Kč s DPH 21%

Preferujete doručení kurýrem do firmy nebo domů v super ceně . Připravili jsme pro Vás přepravní společnost 123Kurýr  v přijatelných cenách. Zásilku Vám bude předávat řidič obvykle už druhého dne po odeslání zásilky. Automaticky email i SMS-ka průběžně  informuje o doručení

Expediční náklady na objednávku 130,- Kč s DPH 21%

GEIS nyní DPD – po předání zboží dopravci je zásilka doručena do 24 hod. ( nejdéle do 2prac. dnů ). Společnost doručuje zásilky po předchozí telefonické  domluvě se

zákazníkem. V případě, že Vám nebude vyhovovat den a čas předání, můžete si

dohodnout náhradní termín doručení zásilky. Z tohoto důvodu je nutné uvádět

aktuální a správné telefonní číslo.

Expediční náklady  CZ na objednávku 220,- Kč s DPH 21%

Expediční náklady SLOVENSKO  na objednávku 300,- Kč s DPH 21%

 Zásilky do 2 kg. Expediční náklady na objednávku 160 Kč s DPH 21 %  

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze

mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno

podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží,

které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s

jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které

spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní

smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,

pokud porušil jejich původní obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a

časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ,

kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §

1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do

čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní

smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne

převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být

prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od

kupní smlouvy může kupující přímo vyplnit elektronický formulář na webové

stránce, nebo využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu

obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné

na adresu provozovny prodávajícího KVD spol. s r.o., Hovězí 699,75601 či na adresu

elektronické pošty prodávajícího vlna@kvd.cz

5.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se

kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno do čtrnácti

(14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to

i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní

cestou. Při vracení zboží prodávajícímu, z důvodu předcházení vzniku škody, je

kupující povinen zajistit vhodný obal pro přepravu zboží, tzn. takový obal, který

zabrání vzniku poškození na zboží.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí

prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je

prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění

poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím

kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li

kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu

odeslal.

5.5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který

prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši

odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně

započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1

občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také

oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží

kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez

zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva

mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně

takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu

vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku

kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto

způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené

kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy

odstoupit

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat

opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující

povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady

spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat

neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit

přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí

do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. V případě, že kupující zjistí poškození obsahu zásilky až poté, co přepravce

odjel, oznámí toto zjištění neprodleně prodejci, nejpozději však do 24 hodin. Na

pozdější oznámení nelze brát zřetel z důvodu nemožnosti včasného uplatnění

reklamace u přepravce.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací

podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí

příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až

1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s

ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke

kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.1. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na

opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu

odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí

kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží

bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se

vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na korespondenční

adrese Hovězí 699, 75601 Hovězí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje

okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady

upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí obchodních

podmínek. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve

smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je

příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha

2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Online podání podnětu k mimosoudnímu řešení umožňuje také platforma zřízená

Evropskou komisí na internetové adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních

údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad

dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765

odst. 2 občanského zákoníku.

8.6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící

webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny

autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která

by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně

užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.7. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat

mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní

vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné

užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a

který je v souladu s jeho určením.

8.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v

důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové

stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a

příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa

elektronické pošty, telefonní číslo a adresa bydliště (dále společně vše jen jako

„osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely

realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů

prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není

podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.  Uskutečněním objednávky dává kupující souhlas s předáním nezbytných

osobních údajů kupujícího prodávajícím pro účely služby Ověřeno zákazníky

Heureka.cz.

9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět

správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího

o změně ve svých osobních údajích.

9.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,

jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje

prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné

podobě neautomatizovaným způsobem.

9.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen

o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.6.)

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého

a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní

údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.9.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.9.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu

prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí

informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady

nezbytné na poskytnutí informace.

9.11. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků

v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám

zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona

č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno

zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování

vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné

vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel

portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží

a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků

předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků

v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších

dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník

nebudeme dále zasílat.“

Plné znění našich GDPR naleznete zde (kliknout zde)  .. Souhlasem s obchodními podmínkami souhlasíte také s GDPR v odkazu

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami

nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí

se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je

nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy

plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující

souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní

smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou

poštou.

11.2. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)

prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou

dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo

se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl

se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností

jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v

elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od

kupní smlouvy.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hovězí 699,75601

Hovězí,

adresa elektronické pošty: vlna@kvd.cz

Hovězí dne 1.2.2016